بهمن نجفی از بازار عکاسی تبلیغاتی می گوید

بعضی عکاسان غیر حرفه ای با قیمت ها زیر بازار کار می کنند و عکس های ضعیف می گیرند، این کار باعث بی اعتمادی کارفرمایان به ...

ادامه مطلب