پشت صحنه عکاسی کادرو

 

پشت صحنه عکاسی

غذا و رستورانی

عکاس کادرو : پوریا تاریوردی

پشت صحنه عکاسی

تیم و اداره

عکاس کادرو : سیاوش باقری

 

 

پشت صحنه عکاسی

محصول

عکاس کادرو : حسین نوری

 

 

پشت صحنه عکاسی

پرتره و پروفایل

عکاس کادرو : احمدرضا نادری

 

 

پشت صحنه عکاسی

فارغ التحصیلی

عکاس کادرو : میترا محمدی

 

پشت صحنه

 عکاسی پرتره و پروفایل

عکاس کادرو : ساقی بلیغ

 

 

پشت صحنه

عکاسی پرتره و پروفایل

عکاس کادرو : مهران بختیاری

 

پشت صحنه

عکاسی رویداد و همایش

عکاس کادرو : مهران بختیاری

پشت صحنه

عکاسی محصول و کالا

عکاس کادرو : امیرحسین جعفری

 

پشت صحنه

عکاسی کودک و نوزاد

 عکاس کادرو : محمد شهرتی

شما هم یک عکاس می خواهید؟